Duurzaamheid

 
Wij geloven dat duurzaamheid het uitgangspunt moet zijn bij alles wat we doen, voor alle belanghebbenden bij Albemarle: eigen medewerkers, de samenleving, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Wij brengen onze bedrijfsstrategie tot uitvoering waarbij onze sociale-, milieu- en economische prestatie goed met elkaar in balans zijn omdat een duurzame bedrijfsvoering zich niet beperkt tot het managen van risico’s, het beheersen van kosten maar ook gericht moet zijn op het bijdragen aan een betere wereld voor de huidige en toekomstige generaties.
Onze inzet voor duurzaamheid gaat verder dan het produceren van producten met een zo laag mogelijke (CO2) voetafdruk en het milieuverantwoord en veilig bedrijven van onze processen. Het reikt verder dan het beschermen en ontwikkelen van een goed leefmilieu, respect voor mensenrechten en goede relaties met onze buren. Voor ons gaat duurzaamheid over continu verbeteren, het reageren op nieuwe uitdagingen en realiteiten, het inzetten van innovatie en flexibiliteit in een continu veranderende wereld.

Albemarle heeft gekeken wat voor haar en haar belanghebbenden belangrijk is om succesvol te zijn. Ons denkkader voor duurzaamheid bestaat uit vier thema’s in lijn met onze visie, strategie en de Albemarle kernwaarden.

amsterdam_website_structure_and_contents_rev_11.png

Het promoten van een inclusieve en diverse werkplek voor alle medewerkers met focus op veiligheid, wederzijds respect, ontwikkeling en welzijn.

Veiligheid en ontwikkeling van medewerkers gaan hand in hand op onze locatie in Amsterdam. We hebben een uitgebreid trainingsprogramma voor iedere medewerker die werkzaam is in de fabrieken, R&D of logistiek.

Enkele jaren geleden zijn we aanvullend begonnen om medewerkers op te leiden tot operationeel veiligheidskundige (deelopleiding tot middelbaar veiligheidskundige). De site heeft op dit moment meer dan 45 medewerkers met een OVK-certificaat die ‘veilig werken’ promoten in onze fabrieken met als leidraad het site veiligheidsbeleid. Deze medewerkers zijn belangrijk bij het in stand houden van een hoge veiligheidsstandaard en juiste veiligheidscultuur.

In de afgelopen tien jaar heeft Albemarle een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het onderwijsprogramma MyTec van het ROC Nova College. MyTec zet zich in om jonge mensen voor te bereiden op een technische carrière in de (proces)industrie. Door samen te werken met bedrijven kan MyTec een onderwijsprogramma aanbieden dat naadloos aansluit op de behoeften van de chemische industrie. Albemarle is een geaccrediteerd leerbedrijf, wat betekent dat we studenten uit verschillende vakgebieden - bijv. ICT, scheikunde, techniek, procesindustrie - een stage aanbieden aan het einde van hun opleiding en hen werkervaring en ondersteuning bieden bij de start van hun loopbaan.

Kansen voor kennismaking door Albemarle medewerkers met andere Albemarle-sites of externe industrie worden regelmatig geëvalueerd. Medewerkers krijgen zo de kans om hun kennis te verbeteren en waardevolle input te geven aan collegabedrijven.

Carrière en toekomst in een sterk veranderende samenleving houden elke medewerker bezig. Albemarle heeft verschillende programma's opgezet om werknemers te helpen hun eigen duurzame inzetbaarheid te beheren, zoals: loopbaanbeoordelingen en -coaching, een loopbaanreflectieprogramma, vitaliteitsworkshops en persoonlijk pensioenadvies.

Een ervaren maar vergrijzend personeelsbestand is geen uitzondering binnen de chemische industrie. We doen regelmatig enquêtes waarin we gezondheid en welzijn van onze medewerkers beoordelen, waarbij we een goed evenwicht trachten te vinden tussen werk en privéleven. Door een goede dialoog te voeren met werknemers, ondernemingsraden, vakbonden en professionals uit de industrie, kan onze site zich concentreren op manieren waarop we onze werknemers zowel fysiek als mentaal fit kunnen houden.

natural_resource_management.png

Verantwoordelijkheid voor onze schaarse grondstoffen en materialen zoals water, energie en beperking van emissies naar lucht en water.

Bij Albemarle in Amsterdam worden katalysatoren geproduceerd voor de raffinage van olie en gebruik in de chemische industrie. Deze kwaliteitskatalysatoren stellen olieraffinaderijen wereldwijd in staat om (energie)efficient brandstoffen te produceren die het milieu zo min mogelijk belasten doordat deze brandstoffen lage gehalten stikstof en zwavel bevatten. Hiermee zijn ondermeer de huidige (Euro-6) emissienormen voor nieuwe voertuigen haalbaar. Albemarle werkt continu binnen haar R&D organisatie aan de doorontwikkeling van haar katalyatoren zodat steeds lagere emissienormen haalbaar blijven. Katalysatoren zijn daarom belangrijk voor het behoud van een gezond leefmilieu zolang de wereld grotendeels afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen voor haar energievoorziening.

De productie van katalysatoren vindt plaats in een betrekkelijk eenvoudig, maar energie-intensief proces. Grondstoffen, tussen- en eindproducten zijn niet brandbaar of explosief. Albemarle werkt aan de bron aan het beperken van emissies naar water en lucht. In een aantal gevallen heeft Albemarle grote technologiewijzigingen doorgevoerd in haar productie om haar emissies te reduceren. Restemissies worden geminimaliseerd door de toepassing van de Beste Beschikbare (filter)Technieken..

Om de juiste producteigenschappen te verkrijgen zijn in het productieproces warmtebehandelingen op hoge temperatuur noodzakelijk. Doordat de productielocatie in Amsterdam katalysatoren maakt voor raffinaderijen in een groot deel van de wereld is ook de schaal groot. Dit leidt tot een hoog energieverbruik.

Albemarle omarmt het klimaatakkoord en de klimaatdoelstellingen en heeft voor de periode tot 2030 een meerjarenplan om haar energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2 emissie te verlagen. Dit plan richt zich op hergebruik van warmte, elektrificatie en de introductie van energiezuinigere technologieën. Hiertoe zal Albemarle de komende jaren tientallen miljoenen investeren in ombouw en nieuwbouw van haar processen. Voorbeelden van reeds ondernomen stappen zijn: de bouw van een nieuw energiehart voor de opwekking van stoom, het optimaliseren van de warmteterugwinningstorens in de FCC fabriek en het gebruik van minder water in onze fabrieken waardoor bij droogprocessen minder water verdampt hoef te worden. Hiermee wordt de doelstelling gerealiseerd om tot en met 2020 meer dan 6% energie te reduceren. De plannen voor de komende jaren en decennia moeten nog ingepast worden in het Hamerkwartier.

Schaarse grondstoffen worden in toenemende mate hergebruikt door het opwerken van deze componenten uit katalysator (tussen)producten.

amsterdam_website_structure_and_contents_rev_11_1.png
Actief samenwerken en betrokken zijn bij de samenleving waarin we werken en leven.


Over de hele wereld zijn wij van mening dat het koesteren van onze samenleving en het promoten van filantropische inspanningen van onze medewerkers tot onze belangrijkste verantwoordelijkheden behoren. Door de jaren heen hebben Albemarle, onze werknemers en gepensioneerden wereldwijd miljoenen en talloze uren vrijwilligerswerk geïnvesteerd ter ondersteuning van onze gemeenschappen. In 2007 heeft Albemarle de ‘Albemarle Foundation’ opgericht met een missie om een positief, duurzaam verschil te maken in de samenleving waarin we opereren.

Op grond van bovenstaande kunnen lokale initiatieven worden ondersteund indien zij bijdragen tot een betere cohesie in onze diverse samenleving. Graag horen wij wat er speelt in onze omgeving zodat we kunnen meedenken in oplossingen voor uitdagingen of knelpunten. U bent bovendien van harte welkom op een van onze open dagen of meld u aan voor een nadere kennismaking via een van de lokale burgerinitiatief organisaties.

image2.jpg

sustainable.png
Bevordering van een duurzaam bedrijfsmodel om lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

De wil van Albemarle om op de juiste manier om te gaan met al haar belanghebbenden heeft geleid tot de ontwikkeling van onze kernwaarden. Deze zes op gedrag gebaseerde principes hebben rechtstreeks betrekking op de kenmerken die we hoog in het vaandel hebben staan en dienen als de basis voor onze bedrijfscultuur:


Onze kernwaarden worden ondersteund door de Albemarle Gedragscode, een openbare verklaring van de normen die we van onze medewerkers verwachten in het dagelijkse werk.