Visie op het Hamerkwartier

De locatie van Albemarle is direct aan het IJ gelegen in Amsterdam-Noord. De gemeente Amsterdam heeft plannen om in het aangrenzende Hamerkwartier een nieuwe woon-werk-omgeving te creƫren met ruimte voor circa 6500 appartementen in hoog-, midden- en laagbouw.

Albemarle begrijpt dat de gemeente Amsterdam de noodzaak ziet tot verdere stedelijke ontwikkeling maar is alert op de inrichting van het overgangsgebied tussen Albemarle en het Hamerkwartier.

Wij willen graag een veilige woonomgeving, vrij van hinder, (blijven) bieden aan onze (toekomstige) buren. Hinder kan mogelijk ontstaan door bijvoorbeeld kortstondige geluidoverlast door technische storingen in de bedrijfsvoering of zichtbelemmering door watercondenswolken die vrijkomen uit de warmteterugwinningstorens van de FCC fabriek. Dit zou in het bijzonder kunnen gelden voor omwonenden die in de directe nabijheid van ons bedrijf wonen op een etage.

Albemarle heeft het klimaatakkoord omarmd en heeft een meerjarenplan om haar CO2-emissie terug te brengen met als uiteindelijk doel duurzaam te produceren. Dit geeft de komende decennia belangrijke wijzigingen in onze productieprocessen. Dit betekent nieuwbouw- en ombouwactiviteiten van onze fabrieken. Deze werkzaamheden en het in bedrijf nemen van nieuwe installaties kunnen in de toekomst hinder veroorzaken. In de ontwikkelingsplannen voor het Hamerkwartier zijn deze toekomstplannen van onze site nog niet meegenomen.

Wij zien aanvullend mogelijkheden voor de levering van warmte voor lokale stadsverwarming en zijn hierover in overleg met diverse partijen. Wij ondersteunen initiatieven ter beperking van transport door de nieuwe wijk, bijvoorbeeld door een directe ontsluiting naar de ring A-10 en meer transport over water.

Om eerdergenoemde redenen is er periodiek overleg over de ontwikkelingsplannen van het Hamerkwartier met de projectgroep Hamerkwartier van de gemeente Amsterdam. De projectgroep Hamerkwartier draagt de verantwoordelijkheid voor een goede en verantwoorde ruimtelijke inrichting van het Hamerkwartier.

Wij stellen ons op het standpunt dat er geen tot zeer beperkte (hoog)bouw in de directe omgeving van onze locatie zou moeten komen en wij pleiten voor een natuurlijke voortzetting van de groene IJ-oever boulevard langs de locatie van Albemarle tot in het Vliegenbos. Er ontstaat dan een aaneengesloten recreatieve groenstrook met fiets- en voetpaden die kan fungeren als natuurlijke scheiding tussen stadswijk en ons bedrijf.

Volg het Hamerkwartier nieuws op de nieuwspagina van Albemarle.