Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag voor Albemarle?

Kijk of uw vraag in onderstaande lijst is opgenomen. Staat uw vraag er niet bij neem dan contact op met Albemarle via het contactformulier.

Wat is Albemarle voor bedrijf?

Albemarle corporation met hoofdzetel in Charlotte (North Carolina, VS) is een wereldwijd actief chemisch concern. Albemarle heeft leidende marktposities in katalysatoren, lithium- en broomproducten. Albemarle producten worden wereldwijd toegepast in belangrijke sectoren: van energie en communicatie tot transport en elektronica. Albemarle heeft wereldwijd circa 6000 medewerkers in dienst en levert aan klanten in meer dan 100 landen. In Amsterdam ontwikkelt en produceert Albemarle katalysatoren voor chemiebedrijven en raffinaderijen.

Wat is de toegevoegde waarde van Albemarle katalysatoren?

Katalysatoren zijn onmisbare hulpstoffen in de chemie. Zonder katalysatoren kunnen veel alledaagse producten niet geproduceerd worden. De katalysatoren van Albemarle stellen raffinaderijen over de gehele wereld in staat op efficiënte wijze, steeds schonere brandstoffen te produceren die het milieu zo min mogelijk belasten doordat deze brandstoffen lage gehalten stikstof en zwavel bevatten. Hiermee zijn ondermeer de huidige (Euro-6) emissienormen voor nieuwe voertuigen haalbaar. Albemarle werkt continu binnen haar R&D organisatie aan de doorontwikkeling van haar katalysatoren zodat steeds lagere emissienormen haalbaar blijven. Katalysatoren zijn daarom belangrijk voor het behoud van een gezond leefmilieu zolang de wereld grotendeels afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen voor haar energievoorziening.

Welke stoffen gebruikt Albemarle in haar productie?

De productie van katalysatoren vindt plaats in een betrekkelijk eenvoudig proces. Grondstoffen, tussen- en eindproducten zijn niet brandbaar of explosief. De belangrijkste grondstoffen die gebruikt worden zijn silica (hoofdbestanddeel van zand), alumina (afkomstig uit zuivere bauxiet) en sterke zuren en basen (zoals zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur en natronloog). Actieve componenten uit katalysatoren bestaan uit diverse oplosbare zouten die in water verwerkt worden. Deze zouten zijn aquatoxisch (schadelijk voor het milieu) evenals de hiermee geproduceerde HPC tussen- en eindprodukten.

Welke impact heeft de bedrijfsvoering van Albemarle op het milieu?

Voor de productie van katalysatoren zijn diverse vergunningen nodig voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. In 2017 en 2018 zijn respectievelijk de watervergunning en de omgevingsvergunning herzien en opnieuw verleend. Dat gebeurt alleen als een bedrijf heeft aangetoond dat zij beschikt over de Beste Beschikbare Technieken om emissies te minimaliseren. Deze technieken zijn voorgeschreven in europese regelgeving.

Wat zijn de ‘wolken’ die vrijkomen bij de productie in de FCC fabriek:

Bij de productie van FCC wordt een slurrie (vaste stof in water) gedroogd met hete lucht in een tweetal zogenaamde sproeidrogers. Warmte wordt teruggewonnen door de hete lucht in contact te brengen met koud water. Het opgewarmde water wordt hergebruikt. De afgekoelde lucht komt vrij als condenswolken uit de warmteterugwinningstorens. Dit heeft ons de bijnaam ‘wolkenfabriek’ gegeven.

Hoe heeft Albemarle de veiligheid van haar processen geborgd?

Het uitgangspunt voor procesveiligheid bij Albemarle is dat gevaarlijke stoffen te allen tijde binnen de installaties moeten blijven. Albemarle heeft al haar procesinstallaties doorgelicht waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt beoordeeld of er bedrijfssituaties kunnen ontstaan waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Indien noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen genomen om dit te voorkomen. Deze zogenaamde procesveiligheids analyses worden bij wijzigingen van de procesinstallatie herzien en elke 5 jaar herbeoordeeld.

Hoe heeft Albemarle ‘veilig werken’ georganiseerd?

Uitgangspunt voor veilig werken is dat elk ongeval te voorkomen is door het volgen van hoge veiligeheidsstandaarden en veiligheidsbewust uitvoeren van alle werkzaamheden. Als werkzaamheden niet (milieu)veilig kunnen worden uitgevoerd, wordt het werk gestopt. Er is voor elke medewerker die werkzaam is in de fabrieken, R&D of logistiek een uitgebreid veiligheids trainingsprogramma. Aanvullend worden onze medewerkers getraind in het herkennen van onveilige handelingen en situaties en het met elkaar bespreken van oplossingen voor deze situaties.

Hoe is de bedrijfsnoodorganisatie van Albemarle georganiseerd?

Albemarle beschikt over een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) die volledig is toegerust om op te treden bij incidenten waarbij onverhoopt gevaarlijke stoffen vrijkomen. Mogelijke noodsituaties zijn geïnventariseerd. Alle medewerkers van de BNO worden jaarlijks getraind op hun basisvaardigheden. Er is een meerjarenplanning om jaarlijks scenario’s te oefenen.

Welke plannen heeft Albemarle voor het verlagen van haar CO2 uitstoot?

Albemarle omarmt het klimaatakkoord en de klimaatdoelstellingen en heeft voor de periode tot 2030 een meerjarenplan om haar energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2 emissie te verlagen. Dit plan richt zich op hergebruik van warmte, elektrificatie en de introductie van energiezuinigere technologieën. Hiertoe zal Albemarle de komende jaren tientallen miljoenen investeren in ombouw en nieuwbouw van haar processen. Voorbeelden van reeds ondernomen stappen zijn: de bouw van een nieuw energiehart voor de opwekking van stoom, het optimaliseren van de warmteterugwinningstorens in de FCC fabriek en het gebruik van minder water in onze fabrieken waardoor bij droogprocessen minder water verdampt hoeft te worden. Albemarle oriënteert zich op het vervangen van aardgas na 2030 of zoveel eerder als mogelijk door biobrandstoffen en/of waterstof.