Laatste Nieuws

Albemarle zienswijze ontwerp bestemmingsplan Draka


Albemarle heeft een zienswijze ingediend n.a.v. de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan Draka. N.a.v. deze zienswijze is het bestemmingsplan op een belangrijk punt herzien. Er worden extra geluidwerende maatregelen genomen tegen industrie- en verkeerslawaai. Dit komt ten goede aan het toekomstige woon- en leefklimaat op het Draka terrein. Tijdens de Tijdelijke Algemene Raadscommissievergadering (TAR) van 29 juni j.l. lichtte Albemarle haar standpunt toe ten aanzien van de ontwikkeling van het Hamerkwartier. Lees hier de inspraak van Albemarle tijdens deze vergadering.Ga Terug